PRIVACYBELEID NEXTGEN LIVING WALLS (VERSIE 1, 22/05/2018)

Dit privacy beleid is opgesteld door Nature’s Green B.V. en geldt voor deze onderneming en productgroepen ‘NextGen Living Walls’ en ‘BioMontage’. Deze worden verder tezamen aangeduid als ‘Nature’s Green’.

Nature’s Green hecht belang aan uw privacy. Daarom hebben we dit privacy beleid opgesteld waarin wordt beschreven hoe we uw gegevens verzamelen en verspreiden bij gebruikmaking van Nature’s Green zoals de Image Download Center en websites. In dit privacy beleid wordt uitgelegd waarom we bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen en hoe we de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt, beschermen. We beschrijven ook uw rechten en de voorwaarden waaronder we u en anderen gegevens verstrekken. Door gebruik te maken van de Image Download Center of websites, geeft u toestemming voor het plaatsen van tijdelijke cookies. Nature’s Green is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).
Het privacy beleid van Nature’s Green is volgens deze wetgeving opgesteld.

Indien u vragen heeft met betrekking tot dit privacy beleid, stuur dan een e-mail naar onze klantenservice via: info@naturesgreen.nl. Vermeld het woord ‘privacy beleid’ in de onderwerpregel.

Wat zijn “persoonlijke gegevens”?

“Persoonlijke gegevens” zijn gegevens waarmee u geïdentificeerd kunt worden of die redelijkerwijs gebruikt kunnen worden om u of andere personen te identificeren en die in de Image Download Center of websites worden ingevoerd en/of websites verzameld worden. Voorbeelden van persoonlijke gegevens zijn bijvoorbeeld uw naam en uw e-mailadres.

Welke gegevens verzamelen we en hoe worden de gegevens gebruikt?

Wanneer u onze Image Download Center of websites gebruikt, kan u gevraagd worden om bepaalde gegevens te verstrekken. Om van sommige van onze diensten en producten gebruik te kunnen maken, is het echter noodzakelijk om een beperkt aantal persoonlijke gegevens te verstrekken. De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt door van de Image Download Center of websites gebruik te maken, worden door ons in eerste instantie gebruikt om ervoor te zorgen dat gevraagde diensten en producten geleverd kunnen worden. Verder worden ze gebruikt om u op verzoek informatie toe te sturen, voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst(en), om contact met u te onderhouden en om u te informeren omtrent nieuwe ontwikkelingen binnen ons bedrijf.

We hebben bijvoorbeeld uw contactgegevens nodig om bestelde producten te kunnen leveren. We hebben uw e-mailadres nodig om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen binnen ons bedrijf.

De gegevens die we over u verzamelen zijn: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en Bankgegevens. Deze gegevens zijn noodzakelijk om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen, om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan. Verder zijn deze gegevens nodig om gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de sites en om u op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen binnen ons bedrijf. Indien u geen orders plaatst maar enkel informatie wenst, zullen wij géén bankgegevens vragen.

De verzamelde gegevens zullen worden bewaard tot het einde van de periode waarop u met Nature’s Green diensten wenst af te nemen.

Het combineren van persoonlijke gegevens

Nature’s Green kan persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, combineren met persoonlijke gegevens die u ons via andere media heeft verstrekt, zoals wanneer u telefonisch contact met ons opneemt.

Nature’s Green kan persoonlijke gegevens die u ons online verstrekt, combineren met onze offline gegevens.

Overdracht van persoonlijke gegevens tussen verschillende rechtsgebieden

Nature’s Green slaat gegevens op beveiligde servers in landen binnen de Europese Economische Ruimte.

Uw rechten

Conform de lokale wetgeving, kunt u te allen tijde toegang verzoeken tot de gegevens die we over u verzamelen. U kunt ook verzoeken om uw persoonlijke gegevens aan te passen, te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op door gebruik te maken van onderstaande contactgegevens. Indien u ons verzoekt om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, kan dit betekenen dat wij u onze diensten niet langer kunnen aanbieden.

Eigendomsrechten

Tenzij anders vermeld, berusten alle rechten, met inbegrip van auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten betreffende Image Download Center, de websites en de onderliggende databases bij Nature’s Green. Uw persoonlijke gegevens blijven uw eigendom, waar u de zeggenschap over blijft houden.

Nature’s Green geeft u het recht de websites en de hierin opgeslagen gegevens te raadplegen en kopieën van deze gegevens te maken voor persoonlijk gebruik, door deze gegevens bijvoorbeeld te printen (print screen) of op te slaan. Elk ander gebruik van de websites of de gegevens, zoals bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de websites in een externe website of het creëren van links, hyperlinks of deeplinks tussen elke andere website, is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nature’s Green.

 

 

Ongevraagde suggesties

Indien u Nature’s Green via e-mail of op andere wijze ongevraagde suggesties en/of materialen stuurt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, teksten, afbeeldingen, geluidsmateriaal, software of informatie (de ‘Materialen’), is Nature’s Green volledig gerechtigd om dergelijke materialen gratis te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren. Nature’s Green is niet gebonden aan een geheimhoudingsplicht met betrekking tot deze Materialen.

U vrijwaart Nature’s Green hierbij van alle door Nature’s Green geleden schade en gemaakte kosten die voortvloeien uit aanspraken van derden met betrekking tot het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen welke inbreuk maken op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of die anderszins onrechtmatig zijn jegens derden.

Bedrijfscontinuïteit

U gaat ermee akkoord dat alle databaserechten die van toepassing zijn op de persoonlijke gegevens die Nature’s Green van u verzameld heeft, eigendom zijn van Nature’s Green en dat de database momenteel onder de verantwoordelijkheid van Nature’s Green valt.

In het geval dat Nature’s Green doelwit wordt van een overname, fusie, verkoop of overige transactie en de database of het bedrijf dat eigenaar is van de database door derden wordt overgenomen, gaat u op voorhand akkoord met het doorgeven van uw persoonlijke gegevens aan de adviseurs en de verwervende derde, zowel tijdens als na de transactie, met het doel om de transactie mogelijk te maken en af te sluiten. Zodra de transactie is afgesloten, zult u worden geïnformeerd omtrent de transactie en het eigendom en de zeggenschap over de database en uw persoonlijke gegevens die u aan Nature’s Green verstrekt heeft. De persoonlijke gegevens zullen aan de derde worden overgedragen, overeenkomstig de bepalingen en beperkingen zoals die in dit privacybeleid vermeld staan. Indien de transactie niet wordt afgesloten, zal Nature’s Green met de derde partij overeenkomen dat zij uw persoonlijke gegevens niet mogen gebruiken.

Cookies

Nature’s Green gebruikt geen cookies om informatie in te winnen over uw gebruik van de websites.

Updates

Nature’s Green behoudt zich het recht voor om op enig moment en zonder kennisgeving wijzigingen en/of updates aan te brengen met betrekking tot de informatie, producten en diensten die in dit document vermeld zijn.

Veiligheid

Het beschermen van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s naar behoren beschermd. We maken gebruik van managementprocedures om de informatie juist, actueel en compleet te houden en om te voorkomen dat onbevoegde personen van zowel binnen als buiten onze organisatie bij uw persoonlijke gegevens kunnen komen. Dit omvat ook, maar is niet beperkt tot, versleuteling van verbindingen en inhoud.

Hoewel Nature’s Green alle persoonlijke gegevens beveiligt, raden we u aan om voorzichtigheid te betrachten wanneer u persoonlijke gegevens over het Internet verstuurt.

Service updates en overige informatie

Als u een klant bent van Nature’s Green, kunnen we u informatie toesturen, of op andere wijze contact met u opnemen, met betrekking tot nieuwe diensten, functies en andere mededelingen, in de vorm van een elektronische nieuwsbrief of anderszins. U kunt zich ook voor deze berichten afmelden. In dat geval loopt u echter de kans dat u belangrijke informatie met betrekking tot Nature’s Green en andere diensten die u gebruikt, misloopt.

Nietigverklaring voorwaarden

In het geval dat de voorwaarden van dit privacy beleid gedeeltelijk nietig verklaard worden, blijven partijen gehouden aan het resterende deel. Partijen zullen de ongeldige delen vervangen door geldige bepalingen die, gezien de inhoud en het doel van deze voorwaarden, rechtskracht hebben en die vergelijkbaar zijn of zoveel mogelijk aansluiten bij het nietige deel.

Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

Krachtens de geldende wetgeving, is op deze voorwaarden uitsluitend het huidig Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden, zullen door een bevoegde rechter te Amsterdam worden beslecht.

Wijzigingen privacybeleid

Nature’s Green behoudt zich het recht voor om wijzigingen en/of updates in dit privacy beleid aan te brengen als gevolg van technologische ontwikkelingen, wijzigingen in wet- en regelgeving en voor een goede bedrijfsvoering.

Indien Nature’s Green de privacy procedures en de technische procedures (zoals bijvoorbeeld het gebruik van cookies) aanpast, dan zullen de wijzigingen in een geactualiseerde versie worden opgenomen en zullen we u van dergelijke wijzigingen op de hoogte stellen door de ingangsdatum bovenaan dit privacy beleid aan te passen. We raden u aan om deze webpagina te bewaren en te raadplegen voor de meest recente versie van dit privacy beleid, welke u kunt herkennen aan de datum op dit document.

Hoe kan ik contact opnemen met Nature’s Green?

Indien u vragen heeft omtrent de toegang tot en het gebruik, wijzigen, of verwijderen van persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft of indien u geen verdere mededelingen van Nature’s Green meer wenst te ontvangen, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@naturesgreen.nl. U kunt ook een brief sturen naar het volgende adres:

Nature’s Green B.V., Jan van Riebeeckweg 15, 5928 LG Venlo.

Zorg ervoor dat u in al uw communicatie met Nature’s Green uw e-mailadres en een uitgebreide toelichting met betrekking tot uw verzoek vermeldt. Indien u persoonlijke gegevens wilt verwijderen, aanpassen of corrigeren en u neemt contact met ons op via e-mail, vermeld dan ‘Verzoek tot verwijdering’ of ‘Verzoek tot aanpassing/correctie’, naargelang het geval, in de onderwerpregel van uw e-mail. We zullen ons best doen om alle redelijke verzoeken zo snel mogelijk te beantwoorden.